پمپهای سانتریفیوژ پمپ ها براساس طراحی پروانه ها و تعدادپروانه ها کلاس بندی میشوند. یک پمپ چند مرحله ای بیشتر از یک پروانه دارد.یک پمپ دو مرحله ای دوپروانه دارد. یک پمپ دومرحله ای اثریکسانی،همچون دوپمپ یک مرحله ای که به صورت سری می باشند،دارند.خرو..
پمپهای سانتریفیوژ
پمپهای سانتریفیوژ
مخازن ۱۵۰۰ افقی ۳ لایه ضد جلبک
مخازن ۱۵۰۰ افقی ۳ لایه ضد جلبک
نکاتی در مخازن انبساط : ۱-     بهترین مکان نصب در ناحیه مکش پمپ‌ها می‌باشد تا هد مثبت مکشی خالص (NPSH) در ناحیه مکش پمپ‌ها تأمین شود. ۲-    فشار اولیه نسبی برای جلوگیری از جوشش وکاویتاسیون باید تامین شود. ۳-    مخازن انبساط باز را حداقل ۲ مت..
نکاتی در مخازن انبساط :
نکاتی در مخازن انبساط :
پمپ خانگی یا پمپ تقویت فشار پمپ خانگی پمپ آب خانگی، جهت افزایش فشار آب خانه، ساختمان، آپارتمان و ویلا ها به کار می رود. متراژ واحد، تعداد شیر ها و همچنین تعداد طبقات عواملی هستند که در انتخاب پمپ خانگی موثر می باشند. پمپ با مخازن انبساط ..
پمپ خانگی | راهنمای انتخاب پمپ آب خانگی
پمپ خانگی | راهنمای انتخاب پمپ آب خانگی