آشنایی با مواد پلی اتیلنی کوتینگ

آشنایی با مواد پلی اتیلنی کوتینگReviewed by شرکت بازرگانی رحیمی نژاد on Feb 10Rating: 5.0آشنایی با مواد پلی اتیلنی کوتینگ مواد پلی اتیلنی کوتینگ جهت پوشش لوله‌های فلزی و دیگر لوله‌ها و سطوح مختلف بکار میرود. در برخی موارد بنا بر نوع سیال مجبور به استفاده از لوله‌های فلزی در پروژه‌ها هستیم ولی از مزایای مکانیکی و خواص بی‌نظیر مواد پلی اتیلن میخواهیم استفاده و بهره‌مند شویم.

مواد پلی اتیلنی کوتینگ جهت پوشش لوله‌های فلزی و دیگر لوله‌ها و سطوح مختلف بکار میرود. در برخی موارد بنا بر نوع سیال مجبور به استفاده از لوله‌های فلزی در پروژه‌ها هستیم ولی از مزایای مکانیکی و خواص بی‌نظیر مواد پلی اتیلن میخواهیم استفاده و بهره‌مند شویم. در این زمان میتوانیم برای پوشش و محافظت‌ سطح بیرونی لوله از مواد پلی اتیلن کوتینگ استفاده می‌‌کنیم . استفاده از مواد پلی اتیلن کوتینگ در لوله‌ها و سطوح مختلف سبب کارایی بهتر و عمر بیشتر لوله می‌شود.
برای محافظت از لوله‌ها از عوامل محیطی همچون نور خورشید و افزایش طول عمر و جلوگیری از فرسودگی، خوردگی و یا زنگ زدگی زود هنگام لوله‌ها استفاده از مواد کوتینگ پلی اتیلن ضروری می باشد. همچنین استفاده از مواد کوتینگ در لوله‌ها از انتقال حرارت بین لوله و محیط جلوگیری می کند. همچنین پوشش پلی اتیلنی لوله از نفوز رطوبت به داخل لوله‌ها جلوگیری می‌کند و اگر لوله نیز دچار نشتی شود و از کوتینگ پلی اتیلن استفاده کرده باشید احتمال آسیب‌های جانبی و نشتی کمتر می‌شود.

ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﺳﻂ مواد کوتینگ پلی اتیلن ﻋﻤﻮما ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ و ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ و ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ و ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ مواد پلی اتیلن کوتینگ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﺍوﻡ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎ 50 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺹ، ﺗﺎ 70 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪﻩ با مواد کوتینگ پلی اتیلن ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﺧﺎک و ﯾﺎ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ، وﻟﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ و ﺑﺮﺍی ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧﻊ و ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺍﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭوﮐﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ مواد کوتینگ پلی اتیلن ، ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺍﺟﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی، ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﺪتا ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ DIN 30670 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌گردد. ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﻨﻔﺬ و ﺳﻮﺭﺍﺧﻬﺎی ﺭﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ باید ﺍﻧﺠﺎﻡ شود. ﺩو ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽﮔﺮﺩﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی، ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻓﻮﻕ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً و ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺮﺟﯿﺤًﺎ ﺑﺮﺱ ﺳﯿﻤﯽ ﺑﺮﻗﯽ، ﺯﻧﮓﺯﺩﺍﯾﯽ ﺷﺪﻩ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ، ﺯﻧﮓ، ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﺟﻮﺵ و ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *