مواد پلی اتیلن کوتینگ

مواد پلی اتیلن کوتینگReviewed by at on Sep 26Rating: 5.0مواد پلی اتیلن کوتینگمواد پلی اتیلنی کوتینگ جهت پوشش لوله‌های فلزی و دیگر لوله‌ها و سطوح مختلف بکار میرود. در برخی موارد بنا بر نوع سیال مجبور به استفاده از لوله‌های فلزی در پروژه‌ها هستیم ولی از مزایای مکانیکی و خواص بی‌نظیر مواد پلی اتیلن میخواهیم استفاده و بهره‌مند شویم. در این زمان میتوانیم برای پوشش و محافظت‌ سطح بیرونی لوله از مواد پلی اتیلن کوتینگ استفاده می‌‌کنیم . استفاده از مواد پلی اتیلن کوتینگ در لوله‌ها و سطوح مختلف سبب کارایی بهتر و عمر بیشتر لوله می‌شود. برای محافظت از لوله‌ها از عوامل محیطی همچون نور خورشید و افزایش طول عمر و جلوگیری از فرسودگی، خوردگی و یا زنگ زدگی زود هنگام لوله‌ها استفاده از مواد کوتینگ پلی اتیلن ضروری می باشد. همچنین استفاده از مواد کوتینگ در لوله‌ها از انتقال حرارت بین لوله و محیط جلوگیری می کند. همچنین پوشش پلی اتیلنی لوله از نفوز رطوبت به داخل لوله‌ها جلوگیری می‌کند و اگر لوله نیز دچار نشتی شود و از کوتینگ پلی اتیلن استفاده کرده باشید احتمال آسیب‌های جانبی و نشتی کمتر می‌شود.

مواد پلی اتیلن کوتینگ

 

مواد پلی اتیلن مخصوص پوشش و کوتینگ لوله فولادی

نکاتی در استفاده از مواد کوتینگ پلی اتیلن

ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﻮﺳﻂ مواد کوتینگ پلی اتیلن ﻋﻤﻮما ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ و ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ و ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ و ﻧﯿﺎﺯﻫﺎی ﻓﻨﯽ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ مواد پلی اتیلن کوتینگ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﺍوﻡ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎ ۵۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺹ، ﺗﺎ ۷۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪﻩ با مواد کوتینگ پلی اتیلن ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎ ﺧﺎک و ﯾﺎ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ، وﻟﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ و ﺑﺮﺍی ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻧﻊ و ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺍﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭوﮐﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ و ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎ مواد کوتینگ پلی اتیلن ، ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯی ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺍﺟﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی، ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﺪتا ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ DIN 30670 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می‌گردد. ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﻨﻔﺬ و ﺳﻮﺭﺍﺧﻬﺎی ﺭﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ باید ﺍﻧﺠﺎﻡ شود. ﺩو ﺳﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽﮔﺮﺩﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی، ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻓﻮﻕ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً و ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺮﺟﯿﺤًﺎ ﺑﺮﺱ ﺳﯿﻤﯽ ﺑﺮﻗﯽ، ﺯﻧﮓﺯﺩﺍﯾﯽ ﺷﺪﻩ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ، ﺯﻧﮓ، ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﺟﻮﺵ و ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﻠﻬﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ مواد کوتینگ پلی اتیلن ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﺩو ﻧﻮﻉ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ.ﻣﻮﺍﺩ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍی ﭘﻮﺷﺶ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی ﺷﺪﻩ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩی ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ.
مواد پلی اتیلنی کوتینگ (پوشش) لوله‌های فولادی نه تنها از لوله‌های فولادی در برابر این تهدیدات محافظت می‌کند, بلکه سطح عملکرد حفاظتی را نیز ارتقا داده و باعث طول عمر بالا و بازدهی حداکثری خطوط لوله‌های فولادی می‌گردد.
مواد کوتینگ مبتنی بر مواد پلی اتیلن سنگین ( HDPE ) در مقایسه با مواد و سیستم‌های دیگر اعم از باند فیوژن , سیستم‌های FBE و PE بهره وری بیشتر, حفاظت طولانی‌تر را به ارمغان می‌آورد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.


هرچند پیشنهاد میشود در پروژه‌های لوله کشی که امکان استفاده از لوله پلی اتیلن است , از این لوله‌ها استفاده شود و از خواص مکانیکی و مزایای بسیار زیاد لوله پلی اتیلنبهره‌مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *