نکاتی در مخازن انبساط :

نکاتی در مخازن انبساط : ۱-     بهترین مکان نصب در ناحیه مکش پمپ‌ها می‌باشد تا هد مثبت مکشی خالص (NPSH) در ناحیه مکش پمپ‌ها تأمین شود. ۲-    فشار اولیه نسبی برای جلوگیری از جوشش وکاویتاسیون باید تامین شود. ۳-    مخازن انبساط باز را حداقل ۲ متر بالاتر از آخرین مبادله‌گر حرارت قرار […]