Posted on

آشنایی با سیستمهای گرمایش از کف

روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش کفی: 
سیستم کنترل دمای بصورت دست 
سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک 
سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی