روش استفاده صحیح از وسایل ورزشی پارک

با توجه به گسترش زندگی ماشینی شهروندان، نیاز به انجام فعالیت های ورزشی در حد متعارف بر اساس سن، جنس و شرایط فیزیکی افراد الزامی است…