تفاوت مخزن آب پلی اتیلن و گالوانیزه

اگر به دنبال مخزن آب، جهت نگهداری آب شرب هستید، استفاده از مخازن آب گالوانیزه منتفی است. مخزن گالوانیزه آب به دلیل حجم بالایی از فلزات سنگین و مصرف زینک پوشش دار شده که مشمول زمان می باشد، به تدریج شامل افت کیفیت آب می شوند. از طرف دیگر ضعف بزرگ مخازن گالوانیزه آغاز بحث خوردگی از نقاط جوش می باشد. این مخازن بیشترین حجم خوردگی را راستای خط جوش خواهند داشند.